Chương trình học: Cấp độ: Fingerprints ( 5 tuổi).

  • Giáo trình        : Fingerprints.
  • Nội dung học   : 10 chủ đề.
  • Hình thức học  : Học sinh bước đầu làm quen với tiếng Anh qua những từ ngữ

                           xung quanh những chủ đề yêu thích. 

  • Thời gian học   : 7 tháng.