Chương trình học: Super Me ( 6 - 7 tuổi)

  • Giáo trình      :   Super Me 1.
  • Nội dung học :   8 chủ đề ( màu sắc, gia đình, đồ dung học tập, con vật,…).
  • Hình thức học:   Chú trọng kỹ năng Nghe - Nói. Học sinh học từ, mẫu câu thông

                            qua các đồ vật thực, tranh ảnh, câu chuyện, bài hát…

  • Thời gian học :   7 tháng.