Chương trình học: Starters A (8 - 9 tuổi)

  • Giáo trình     :  Family and Friends 1 + Grammar Friend 1
  • Nội dung học:  15 chủ đề.
  • Hình thức học: Phát triển tư duy logic thông qua các bài tập thực hành đa dạng trong

                        sách. Bắt đầu làm quen với các dạng bài tập ngữ pháp cơ bản.