Chương trình học: Starters B - 10 tuổi.

  • Giáo trình      : Family and Friends 2 + Grammar Friend 2
  • Nội dung        : 15 chủ đề.
  • Hình thức học: Xây dựng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.