Chương trình học: Starters C – 11 tuổi.

  • Giáo trình:  Family and Friends 3 + Grammar Friend 3
  • Nội dung  : 15 chủ đề.