Chương trình học: Movers – 12 tuổi

  • Giáo trình      :  Family and Friends  4 + Grammar Friend  4
  • Nội dung học : 15 chủ đề.
  • Hình thức học: Phát triển kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Rất nhiều bài đọc phong

                        phú kết hợp với sự hỗ trợ của các bài tập ngữ pháp.